Onlangs zijn er wijzigingen opgetreden in de regels voor scholen hoe om te gaan met ziekte, medicijnverstrekkingen en medische handelingen. Deze veranderde regels hebben geleid tot een protocol omtrent deze zaken. In het protocol staat beschreven hoe we als school hiermee omgaan en wat u van ons mag verwachten.

Er zijn drie situaties te onderscheiden:

  1. Het kind wordt ziek op school: Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is. Hierbij valt te denken aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Wilt u toestemmingsverklaring 1 invullen en ondertekenen?

  2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek: Als cluster 4 school krijgen we regelmatig het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen door een arts of kinderpsychiater voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Indien uw kind medicatie op school gebruikt wilt u dan toestemmingsverklaring 2 invullen en ondertekenen?

  3. Medische handelingen: Ook bezoeken leerlingen onze school waarbij de mogelijkheid tot het uitvoeren van medische handelingen wordt gevraagd. Gedacht kan worden aan het geven van een zetpil of het toedienen van een injectie. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handeling een aantal verantwoordelijkheden. Medewerkers begeven zich hierbij op een vlak waarvoor ze, bij voorbaat, niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van de leerlingen is het van belang dat er in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld. Indien uw kind een ziektebeeld heeft dat medische handelingen vereist (u kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan suikerziekte of epilepsie), wilt u dan contact opnemen met dhr. Ruut Donkers voor verdere afstemming.

De schoolleiding draagt zorg voor een juiste bekwaamheid van medewerkers en zorgt voor het op orde zijn van de gegevens. Daarnaast aanvaardt de schoolleiding in voorkomende gevallen de aansprakelijkheid.

Het protocol schrijft voor dat we de drie verschillende situaties een schriftelijke onderbouwing in het dossier hebben. Wilt u zo spoedig mogelijk de voor u ter zake doende verklaring invullen.

Indien u aanvullende vragen hebt kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.